Pro bono-konsultavtal

1. Uppdragsbeskrivning

Detta avtal avser konsult som inom ramen för Dreamwork (”Leverantören”) Företagshjälpen, bistår behövande företagare (”klient”) som anmält behov hos Leverantören. Uppdraget innebär att konsulten ska utföra uppdrag i enlighet med omfattningen av Dreamwork Företagshjälp och överenskommelse med klient.
Detta avtal gäller alla typer av konsultation inom ramen för Dreamwork Företagshjälp och alla klienter som avropar denna tjänst.

2. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från det datum det undertecknas och tillsvidare till dess att någon av parterna säger upp avtalet.
Uppsägningstid: Omedelbart när någon part säger upp avtalet, uppsägning av detta avtal skall vara skriftlig.

3. Ersättning och betalningsvillkor

Ingen ersättning utgår för själva uppdraget. Särskilda kostnader i samband med utfört avtal kan faktureras under förutsättning att klient skriftligen önskat att Pro bono-konsulten ska genomföra verksamhet som medför kostnad.
Moms tillkommer.

Betalning görs mot faktura och fakturering sker löpande. Betalning ska göras inom 10 dagar från fakturadatum.

4. Sekretess

Part förbinder sig att inte avslöja information och kunskap om den andra parten, som parten har fått del av på grund av detta avtal. Avtal och andra dokument som upprättats mellan parterna är konfidentiella. Parterna ansvarar för att sekretesskyldigheten även iakttas av personal samt inhyrda konsulter.

Denna sekretesskyldighet fortsätter att gälla även efter att konsultavtalet har upphört.

5. Bakgrundskontroll

Som Pro bono konsult kommer Dreamwork genomföra en bakgrundskontroll av Pro bono-konsulten.

6. Ansvar

Råd eller förslag på lösningar etc. från Leverantör till klient bygger på att det ytterst är klienten som tar beslut om att följa, implementera och eller investera i detta och därmed bär det fulla ansvaret för detta och dess utfall. Klient kan aldrig göra gällande skadestånd gentemot vare sig leverantören eller utförande Pro bono-konsult.

7. Personuppgifter

Leverantören samt Pro bono-konsulten hanterar personuppgifter avseende uppdragsgivaren i form av kontaktuppgifter samt uppgifter som krävs för att dokumentera och fullfölja detta avtal. Pro bono-konsulten kan komma att få tillgång till ytterligare personuppgifter inom ramarna för uppdraget, i detta fall ska biträdesavtal inte tecknas utan Pro bono-konsulten ska anses agera Medhjälpare.  I övrigt hänvisar vi till den vid var tid gällande Integritetspolicy som är publicerad på www.dreamwork.se/foretagshjalpen.

8. Övriga villkor
Leverantörens tjänst avser leverans av en resurs. Det är upp till klienten att styra Pro bono-konsultens arbete och Leverantören kan inte hållas återbetalningsskyldig för dennes insats. Pro bono-konsulten får inte leverera tjänster, direkt av konsulten själv eller dennes arbetsgivare, utan Leverantörens skriftliga tillstånd. Detta gäller 24 månader efter avslutat uppdrag. Konsulten får inte heller indirekt få ersättning i form av ägarandelar, få tjänster utförda eller få produkter etc från uppdragsgivaren.