Uppdragsavtal

För företag som söker hjälp

1. Uppdragsbeskrivning samt omfattning

Dreamwork (”Leverantören”) skall till Klienten tillhandahålla en Pro bono-konsult enligt nedanstående villkor. Uppdraget avser arbete som Pro bono företagsstöd.

Omfattning av uppdraget beror på konsultens tillgänglighet och möjlighet att genomföra de aktiviteter som klienten begär, målsättningen är att stödja klienten så långt det går inom ramen för relevanta kostnader och tidsåtgång.

Arbetsplats avser var uppdraget ska genomföras

Startdatum för avtalet är datum för undertecknand och gäller till dess att någon av parterna säger upp avtalet. Avtal anses vara uppsagt när en part sagt upp avtalet.

Givet situationen och uppmaningen om att begränsa resor och undvika möten så långt det går, kommer telefon och digital teknik utgöra basen för dialog mellan klient som behöver hjälp och de som vill bidra med att hjälpa till.

2. Ersättning

Uppdraget genomförs Pro bono och ingen ersättning utgår för nedlagt arbete. Om klient vill att Pro bono-konsulten ska genomföra aktiviteter som innebär en kostnad ska klienten ersätta Pro bono-konsulten för uppkomna kostnader. Klienten skall ersätta Leverantören för styrkta uppkomna skäliga kostnader i samband med beordrade resor inom uppdraget, exempelvis rese- och logikostnader och traktamentskostnader. Alla typer av kostnader ska skriftligen vara överenskomna.

3. Betalning

Då detta är ett Pro bono uppdrag kommer ingen fakturering av själva uppdraget ske, extra kostnader faktureras med 10 dagars betalningsvillkor.

4. Ansvar
Råd eller förslag på lösningar etc. från konsult till Klient bygger på att det ytterst är Klienten som tar beslut om att följa, implementera och eller investera i detta och därmed bär det fulla ansvaret för detta och dess utfall.

Klient kan aldrig göra gällande skadestånd gentemot vare sig Leverantören eller utförande konsult.

5. Sekretess

Part får inte utan andra partens skriftliga medgivande, varken under avtalstiden eller tid därefter, till tredje man utlämna, visa eller återge handlingar eller uppgifter som berör uppdraget i annan mån än vad som krävs för uppdragets genomförande.

6. Uppsägning

Under avtalstiden kan avtalet sägas upp med iakttagandet av en ömsesidig omedelbar uppsägningstid. Uppsägningen skall ske skriftligen för att vara gällande.

7. Ändringar och tillägg till detta avtal

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att äga giltighet göras skriftligen och behörigen undertecknas av båda parter.

8. Immateriella rättigheter

Klienten erhåller, upphovsrätten (innefattande rätten att fritt använda) till resultatet av det av konsulten inom ramen för Tjänsten utförda arbetet. Klienten har ej rätt till att ändra, licensiera och eller överlåta till tredje part resultatet av det konsulten har gjort/utvecklat. Överlåtelsen av upphovsrätten omfattar inte upphovsrätten till sådan programvara, dokumentation och annat material som leverantören innehar vid Avtalets ingående, eller som leverantören utvecklar eller förvärvar utanför eller inom ramen för Tjänsten, eller uppdateringar eller annan utveckling av sådan leverantören tillhörig programvara, dokumentation och annat material som sker inom ramen för Tjänsten. Överlåtelsen av upphovsrätten sker med förbehåll för sådana ideella rättigheter som enligt lag endast kan efterges i begränsad omfattning.

Om konsulten tillhörig programvara, dokumentation och annat material ingår i resultatet av det av konsulten utförda arbetet har Klienten en icke-exklusiv och i tiden obegränsad rätt att, inom ramen för sin verksamhet och i samband med användning av det resultat till vilket Klientenen erhåller upphovsrätten enligt föregående stycke, använda och ändra sådan leverantören tillhörig programvara, dokumentation och annat material. Denna rätt får Klienten underlicensiera eller överlåta till tredje man endast i samband med upplåtelse av licens till, eller överlåtelse av, det resultat till vilket Klienten erhåller upphovsrätten enligt föregående stycke. Detta stycke omfattar inte sådan programvara som omfattas av tredje stycket i denna punkt 8.1.

Med programprodukt avses standardprogramprodukt eller annan programvara som konsulten angivit ingår i resultatet av det utförda arbetet och som leverantören angivit omfattas av särskilda licensvillkor.

9. Personuppgifter

Leverantören samt Pro bono-konsulten hanterar personuppgifter avseende uppdragsgivaren i form av kontaktuppgifter samt uppgifter som krävs för att dokumentera och fullfölja detta avtal. Pro bono-konsulten kan komma att få tillgång till ytterligare personuppgifter inom ramarna för uppdraget, i detta fall ska biträdesavtal inte tecknas utan Pro bono-konsulten ska anses agera Medhjälpare.  I övrigt hänvisar vi till den vid var tid gällande Integritetspolicy som är publicerad på www.dreamwork.se/foretagshjalpen.

10. Övriga villkor
Leverantörens tjänst avser leverans av en resurs. Det är upp till klienten att styra Pro bono-konsultens arbete och Leverantören kan inte hållas återbetalningsskyldig för dennes insats. Kunden får inte beställa tjänster direkt av konsulten själv eller dennes arbetsgivare utan Leverantörens skriftliga tillstånd. Detta gäller 24 månader efter avslutat uppdrag. Konsulten får inte heller indirekt få ersättning i form av ägarandelar, få tjänster utförda eller få produkter etc från uppdragsgivaren.