Uppförandekod

Vårt rättesnöre och etiska regelbok

Inledning

Dreamworks Uppförandekod innehåller vägledande principer och regler för ett etiskt agerande såväl inom bolaget som i relation med externa aktörer och allmänheten. Dreamwork Uppförandekod är grundläggande för samtliga interna regler inom bolaget.

Dreamworks Uppförandekod omfattar Dreamworks styrelse, anställda och inhyrd personal samt alla andra som i någon roll har ett uppdrag för eller representerar Dreamwork. Uppförandekoden omfattar även våra leverantörer och deras underleverantörer om annat inte uttryckligen anges.

Överträdelse av Dreamworks Uppförandekod kan leda till rättsliga åtgärder samt till uppsägning av anställning, uppdrag eller affärsrelation.

Följ lagar och regler

Var och en som omfattas av Uppförandekoden har ett eget ansvar för att sätta sig in i och följa för vederbörande tillämpliga gällande lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, nationella och internationella riktlinjer, god sed och god standard. Var och en ska följa både vad som uttryckligen skrivits samt andan och principerna bakom det skrivna.

Bekämpa korruption och mutor

Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Mutor är en form av korruption.

Ingen form av utpressning eller mutor, inklusive oegentliga erbjudanden om betalningar till eller från anställda, organisationer eller offentliga tjänstemän, tolereras. En sådan handling är inte bara ett brott mot Dreamworks Uppförandekod utan kan även bli föremål för brottsutredning. Det är förbjudet att använda s.k. ”facilitation payments”, dvs. att betala för att påskynda handläggning av ett ärende.
Alla har ett ansvar att verka mot korruption. Var och en som omfattas av Uppförandekoden har en informationsplikt om korrupta förhållanden och kan, vid kännedom om korrupta förhållanden som inte anmäls, bli medansvarig. Vid misstanke eller kunskap om erbjudanden eller betalningar som strider mot Dreamworks Uppförandekod, måste rapportering omedelbart ske till Dreamworks bolagsledning.

Motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet

Penningtvätt är en process som syftar till att dölja eller omsätta pengar eller annan egendom som utgör vinning från brott. Med finansiering av terrorism avses att ekonomiskt stödja terrorism.
Penningtvätt och annan finansiell brottslighet är ett globalt problem med potentiellt stora negativa konsekvenser. Som finansiell aktör har Dreamwork ett ansvar att aktivt förebygga och motverka all form av finansiell brottslighet. När vi gör affärer lär vi känna våra kunder och leverantörer, bland annat genom vår rutin för kundkännedom. Vi är särskilt vaksamma vid förändringar och analyserar bakgrunden till dem i vår process för uppföljning.

Agera affärsetiskt

Förtroendefulla relationer byggs genom öppenhet, integritet och etiskt beteende. Var och en som omfattas av Uppförandekoden ska agera på ett affärsetiskt och transparent sätt. Affärsbeslut ska fattas på affärsmässiga grunder och ensidigt beroende ska undvikas. Deltagande i kartellöverenskommelser får inte förekomma. Försök från affärskontakter, att på ett otillbörligt sätt påverka beslut tolereras inte.